REGATA ALCACHOFA DE BENICARLO

REGATA ALCACHOFA DE BENICARLO
EN MARINA BENICARLO CONTAMOS CONTIGO

viernes, 7 de enero de 2011

HOJAS DE INSCRIPCION

FULL D’INSCRIPCIÓ/HOJA DE INSCRIPCION:

Nom del vaixell/ Nombre del Barco:                                                                                                               
Numero de vela:                                                                                                                                           
Drassana/Astillero:                                           Model/Modelo:                          Any/Año:                    
Club Nàutic/Club Náutico:                                                                                                                             
Companyia d’Assegurances/Compañía de Seguros:                               Nº de Pòlissa/Nº de Póliza:                   

Armador:                                                                                                                                                      
Adreça/Domicilio:                                                        __ C.P.:                       Ciutat/Ciudad:                         
Tel.: _                          Fax:                             E-mail:                                                                                   

Patró/Patrón                                        DNI                 Nº de Llicencia Telèfon/Teléfono                     


Tripulants/Tripulantes                           DNI                 Nº de Llicencia Telèfon/Teléfono                     
Tots els que participen en aquesta regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. El Comitè Organitzador i el personal involucrat en la organització no acceptaran cap responsabilitat per pèrdua, danys, lesions o molèsties que es puguin produir a persones o coses, tant aterra com a la mar, com a conseqüència de les activitats derivades d’aquesta regata.
Todos los que participan en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El Club organizador y el personal involucrado en la organización no aceptan ningún tipo de responsabilidad por pérdida, daños, lesiones o molestias que se puedan producir a personas o cosas, tanto en tierra como en mar como consecuencia de las actividades derivadas de esta regata.


Benicarló a                   de                                de 2011

Firma:


No hay comentarios:

Publicar un comentario